Zapraszamy do współpracy przy opracowaniach kompleksowych dokumentacji projektowych. Zajmujemy się pełną obsługą formalno-prawną inwestycji budowlanych na zlecenie jednostek samorządów terytorialnych i indywidualnych inwestorów w zakresie projektowania wielobranżowego, z prowadzeniem procesu budowlanego od zlecenia projektu do realizacji. Oferujemy usługi w zakresie obiektów przemysłowych, handlowych, usługowych, mieszkalnych, sportowych, drogowych.
Wszystkie opracowania kompletne pod kątem celu, któremu mają służyć - zgodnie z przyjętą przez Inwestora koncepcją architektoniczną oraz warunkami technicznymi, w zakresie wymaganym do uzyskania pozwolenia na budowę i umożliwiającym zrealizowanie Inwestycji zgodnie z zasadami ekonomii projektowania, współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, prawem budowlanym, polskimi normami, lokalnymi uwarunkowaniami dla lokalizacji Inwestycji oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi prac projektowych.

dokumentacje projektowe
 • koncepcje architektoniczne oraz funkcjonalno-przestrzenne
 • kompleksowe projekty budowlane i wykonawcze wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, w tym pozwolenia na budowę
 • projekty zagospodarowania terenu, zieleni, małej architektury
 • projekty przebudowy oraz modernizacji
 • projekty termomodernizacji wraz z kolorystyką
 • adaptacje projektów typowych programu "Moje Boisko - Orlik 2012"
 • projekty rozbiórek
analizy i opracowania przedprojektowe
 • decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu / decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • programy funkcjonalno-użytkowe
 • obsługa geodezyjna / aktualizacja map zasadniczych
 • inwentaryzacje budowlane
 • ekspertyzy techniczne
 • badania geologiczno-inżynierskie wraz z dokumentacją geotechniczną
 • doradztwo i analizy inwestycyjne
 • wizualizacje komputerowe
 • makiety
dokumentacje towarzyszące
 • przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
 • audyty energetyczne / charakterystyki energetyczne obiektów budowlanych
 • studium wykonalności inwestycji
 • decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia lub decyzje umorzenia postępowania / raporty oddziaływania na środowisko